Peer-reviewed journal articles indexed in international databases

  1. Zhang Yi, He Si-yuan, Liu Jia-gui, Zhao Wei, Xiao-lu Gong, Yu Jin,
    Density gradient tailoring of aluminum foam-filled tube.
    Composite structures Vol. 220, 451–459.
    ELSEVIER, 2019.