Peer-reviewed journal articles indexed in international databases

  1. Yi-Zhi Sun, Wei Ding, BinBin Wang, Rafael Salas-Montiel, Sylvain Blaize, Renaud Bachelot, Zhong-Wei Fan, Li-Shuang Feng,
    Standing-wave spectrometry in silicon nano-waveguides using reflection-based near-field scanning optical microscopy.
    Chinese Physics B 28(1), 10702.
    Chin. Phys. B, 2019.